GDPR

1. Obecná informace o zpracování osobních údajů

Kulturní zařízení

Regionální muzeum v Mikulově je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem organizace je podpora kulturních, společenských, vědeckých, osvětových a vzdělávacích potřeb veřejnosti.
Regionální muzeum v Mikulově zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
Organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

1) Poskytování služeb registrovaným uživatelům

2) ochrany knihovního fondu

3) uchování historie výpůjček

4) evidence badatelů

5) přímého marketingu

6) vedení evidence sbírkových předmětů apod.,

7) zajišťování smluvních vztahů.

Kontaktní adresa správce:

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Zámek 1/4, Mikulov 692 01
telefon: +420 519 309 019
e-mail: [obfuscate_1_|113|100|100|63|105|108|100|37|98|113]
IČ:00089613
ID datové schránky: r45k7hc

Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je referent správy ochrany osobních údajů:

Mgr. Petr Kubín
Zámek 1/4, Mikulov 692 01
telefon: +420 519 309 013
e-mail: [obfuscate_1_|106|108|89|104|101|63|105|100|108|37|98|113]
ID datové schránky: r45k7hc

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě Vaší přihlášky (smlouvy o poskytování služeb), v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační a kontaktní údaje. Další nezbytné údaje mohou být shromažďovány a dále zpracovávány na základě oprávněného zájmu Příspěvkové organizace, který spočívá v ochraně knihovního fondu (sbírkových předmětů atd.) prostřednictvím monitoringu vybraných prostor prostřednictvím kamerového systému, detailnější identifikaci uživatele pro účely zamezení podvodům, uchování historie výpůjček atd.
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Svá práva a požadavky uplatňujte u referenta správy ochrany osobních údajů.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

2. Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí pořádaných Regionálním muzeem v Mikulově (např. výstava, koncerty, další kulturní akce), jsou zveřejněny před zahájením akce minimálně na webových stránkách příspěvkové organizace.

V rámci akcí pořádaných příspěvkovou organizací Regionální muzeum v Mikulově jsou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Regionální muzeum v Mikulově nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

V Mikulově, dne 24. května 2018

Mgr. Petr Kubín
ředitel

https://www.rmm.cz/fotogalery/smernice_gdpr_rmm.pdf

https://www.gdpr.cz/

Související aktuality/články

Sváteční otevírací doba

Ve dnech 5. 7. a 6. 7. 2024 bude Památník bratří Mrštíků v Divákách otevřen

Změna otevírací doby 14. a 15. 6. 2024

Památník bratří Mrštíků bude 15. 6. 2024 uzavřen!

Zavřít
Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím